Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stadsbrouwerij Veenendaal. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stadsbrouwerij Veenendaal behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stadsbrouwerij Veenendaal erkend. Stadsbrouwerij Veenendaal garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. LEVERING
Levering vindt plaats zodra de bestelde producten geproduceerd en getest zijn. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Stadsbrouwerij Veenendaal bestellingen geplaatst via de webshop tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Als dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Aan de leveringsplicht van Stadsbrouwerij Veenendaal zal, met uitzondering van, onder voorbehoud van tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stadsbrouwerij Veenendaal geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

2A. LEVERTIJDEN
Alle op de internetsite en prijsopgave genoemde levertijden zijn indicatief. Aan de genoemde levertijden kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De producten van Stadsbrouwerij Veenendaal worden gemaakt op basis van natuurproducten waardoor de levertijd beïnvloed kan worden zonder hier invloed op te hebben. Koper is zelf aansprakelijk voor afspraken met derde op basis van de afgegeven indicatieve levertijd zoals doorverkoop, evenementen, gebruik van de producten etc. Als het opgegeven recept niet resulteert in een verkoopbaar product zal dit in overleg opnieuw geproduceerd moeten worden, de hiermee gemoeide kosten worden gedragen door Stadsbrouwerij Veenendaal. Als er door de koper afgezien wordt van een proefbrouwsel op kleine schaal zijn de kosten voor het opnieuw produceren voor 50% ten laste van de koper. Kosten gemaakt door de koper kunnen in geen enkel geval worden verhaald op Stadsbrouwerij Veenendaal.

3. PRIJZEN
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.

4. ZICHTTERMIJN/HERROEPINGSRECHT
Als er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren met uitzondering van consumptieproducten zoals bier. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Als de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Stadsbrouwerij Veenendaal heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Stadsbrouwerij Veenendaal. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Als de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt Stadsbrouwerij Veenendaal er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. GEGEVENSBEHEER
Als u een bestelling plaatst bij Stadsbrouwerij Veenendaal, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stadsbrouwerij Veenendaal. Stadsbrouwerij Veenendaal houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Stadsbrouwerij Veenendaal respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. GARANTIE EN CONFORMITEIT
De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer richting, tegenover, naar de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Als blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Stadsbrouwerij Veenendaal deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Stadsbrouwerij Veenendaal. Eventuele gebreken kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Stadsbrouwerij Veenendaal schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bewaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Indien klachten van de afnemer door Stadsbrouwerij Veenendaal gegrond worden bevonden, zal Stadsbrouwerij Veenendaal naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Stadsbrouwerij Veenendaal en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Stadsbrouwerij Veenendaal) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Stadsbrouwerij Veenendaal gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Stadsbrouwerij Veenendaal voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Stadsbrouwerij Veenendaal is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Stadsbrouwerij Veenendaal in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Stadsbrouwerij Veenendaal en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; C) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. AANBIEDINGEN
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Stadsbrouwerij Veenendaal zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezeggingen verbinden Stadsbrouwerij Veenendaal slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van Stadsbrouwerij Veenendaal gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. De Stadsbrouwerij Veenendaal kan niet aan haar aanbieding worden gehouden als de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. OVEREENKOMST
Een overeenkomst tussen Stadsbrouwerij Veenendaal en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Stadsbrouwerij Veenendaal op haalbaarheid is beoordeeld. Stadsbrouwerij Veenendaal behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens over gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Stadsbrouwerij Veenendaal gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. OVERMACHT
Stadsbrouwerij Veenendaal is niet aansprakelijk, als en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, en ook elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stadsbrouwerij Veenendaal alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Stadsbrouwerij Veenendaal behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is ook gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stadsbrouwerij Veenendaal gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Stadsbrouwerij Veenendaal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. AANSPRAKELIJKHEID
Stadsbrouwerij Veenendaal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Eigendom van alle door Stadsbrouwerij Veenendaal aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Stadsbrouwerij Veenendaal zolang de afnemer de vorderingen van Stadsbrouwerij Veenendaal uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Stadsbrouwerij Veenendaal wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. De door Stadsbrouwerij Veenendaal geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Stadsbrouwerij Veenendaal of een door Stadsbrouwerij Veenendaal aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Stadsbrouwerij Veenendaal haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Stadsbrouwerij Veenendaal zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en ook tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Stadsbrouwerij Veenendaal.

13. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stadsbrouwerij Veenendaal en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Veenendaal kennis, tenzij Stadsbrouwerij Veenendaal er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.